sabranie

Покана за годишно Общо събрание

Posted on Posted in Архив 2017, Новини, Обяви, Събития

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 16 февруари 2017 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на Бюджет за 2017 г.
4. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2017 г.
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Минка Дучева