Покана за Годишно Общо отчетно-изборно събрание

Posted on Posted in Архив 2018, Новини, Обяви, Събития

sabranie

 

 

П О К А Н А

за свикване на Годишно Общо отчетно-изборно събрание

на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

 

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно Годишно Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 15 февруари 2018 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2017 г.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2017 г.

3. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане мандата на стария.

4. Избор на Контролно-ревизионна комисия.

5. Приемане на Бюджет за 2018 г.

6. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2018 г.

7. Освобождаване на членове и приемане на нови.

8. Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /п/

Минка Дучева