мартеница

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА, ПРИЯТЕЛИ!

Отново сме заедно – заедно с БЧК и дружество „Майчина грижа“ – и отново гостуваме на нашите приятели от Дома за възрастни хора с физически увреждания в кв. Маркотея, Габрово. 

Закичихме мартеничките, похапнахме сладки и сладки думи си казахме, повеселихме се с любими песни и стоплихме взаимно сърцата си.

Когато имаш приятели, дните са по-светли и изпълнени със смисъл! Дълъг живот и здраве на всички пожелаваме!

 

 

 

Покана за Годишно Общо отчетно-изборно събрание

sabranie

 

 

П О К А Н А

за свикване на Годишно Общо отчетно-изборно събрание

на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

 

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно Годишно Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 15 февруари 2018 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2017 г.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2017 г.

3. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане мандата на стария.

4. Избор на Контролно-ревизионна комисия.

5. Приемане на Бюджет за 2018 г.

6. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2018 г.

7. Освобождаване на членове и приемане на нови.

8. Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /п/

Минка Дучева